RODO i Polityka cookies


 • Klauzula informacyjna
 • Pliki cookies
Klauzula informacyjna

Medir Psychiatria Spersonalizowana Sp. z o. o. wykonując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) przedstawia informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Medir Psychiatria Spersonalizowana Sp. z o. o. Możecie się Państwo z nami skontaktować:

 • drogą listowną: 90-019 Łódź ul. Dowborczyków 22
 • drogą emailową: rodo@medir.pl
 • telefonicznie: 500 284 283

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani / Pan skontaktować się poprzez adres e-mail rodo@medir.pl

 Źródło danych osobowych, które przetwarzamy 

Pani / Pana dane osobowe, uzyskujemy w trakcie podawania przez Panią / Pana tych danych podczas zgłoszenia osobistego, telefonicznego lub elektronicznie. Dane uzyskujemy również od osób bliskich, które zapisują Państwa na wizytę. W przypadku sytuacji ratowania zdrowia i życia Pani / Pana dane mogą być uzyskiwane od Pani / Pana bliskich.

 Zakres danych 

 1. Na potrzeby umawiania wizyt przetwarzane są dane obejmujące m. in. imię, nazwisko, płeć, adres zamieszkania, PESEL lub w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 2. Powyższe dane są wykorzystywane także w celu weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.
 3. Za Pani / Pana zgodą w celu ułatwienia kontaktu z administratorem możemy przetwarzać Pani/Pana numer telefonu lub adres e-mail lub inne.
 4. W przypadku kontynuacji leczenia rozpoczętego w innym miejscu, dane mogą być otrzymywane również od innych placówek medycznych.

Cel i podstawy prawne przetwarzanych danych osobowych 

Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. Udzielania Pani/Panu świadczeń zdrowotnych, oceny zdolności do pracy oraz zarządzania usługami (np. rozliczeń, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia).

Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z powszechnie obowiązującymi   przepisami prawa medycznego, w szczególności z:

 1. ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 2. ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 3. ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
 1. Prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 1. Obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Ochrony Pani/ Pana żywotnych interesów (w szczególności ratowania Pani/Pana zdrowia, życia)

Podstawa prawna: art. 9 ust. 1 lit. c RODO.

 1. Archiwalnych, naukowych lub statystycznych

Podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. j RODO

 1. Marketingowych administratora – polegających np. na przekazywaniu materiałów promujących produkty i usługi własne Administratora.

Podstawa prawna: Państwa zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust 2 lit. a RODO.

Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane 

 1. Pani / Pana dane przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, wniesienia żądania usunięcia danych lub wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych.
 2. Dane przetwarzane w celach marketingowych nie będą przetwarzane dłużej niż okres wymagany do przechowywania dokumentacji medycznej.
 3. Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą ̨przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 4. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 5. Dane będące danymi w rozumieniu przepisów o prowadzeniu dokumentacji medycznej będą przetwarzane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej.

Prawa osób, których dane są przetwarzane 

 1. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych osobowych, prawo uzyskania kopii danych, prawo do sprostowania danych osobowych, w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody – prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku danych osobowych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody – prawo do przeniesienia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w ramach stosowania władzy publicznej przez Administratora i w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przysługuje Pani/Panu także prawo do sprzeciwu w przypadku danych przetwarzanych w celu marketingowym.
 2. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania Pani / Pana danych osobowych przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych na adres 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 Wymóg podania danych osobowych  

 1. Administrator, jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wymóg ten wynika w szczególności z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 2. Ponadto Administrator jest zobowiązany do weryfikacji komu jest udzielane świadczenie.
 3. W związku z powyższym podanie danych jest wymogiem ustawowym.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m. in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.
 5. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury. Brak podania niezbędnych danych może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury lub rachunku.

Odbiorcy i kategorie odbiorców danych osobowych 

Z uwagi na konieczność zapewnienia Pani / Panu odpowiedniej jakości naszych usług, administrator może przekazywać Pani / Pana dane innym odbiorcom, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji celów objętych udzielonymi zgodami lub określonych przepisami prawa.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • podmioty lecznicze współpracujące z Administratorem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, w tym również zleceniobiorcy i osoby świadczące na rzecz administratora usługi medyczne i lecznicze
 • dostawcy usług rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych, umożliwiających udzielanie Pani/Panu świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą placówką
 • organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, organy samorządu zawodów medycznych oraz konsultanci krajowy i wojewódzki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich 

Administrator nie przekazuje Pani / Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

W stosunku do Pani / Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje opierające się na profilowaniu.

Pliki cookies

1. Polityka plików „cookies” odnosi się do witryny w domenie medir.pl, której właścicielem jest Medir Psychiatria Spersonalizowana Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy 90-019) przy ul. Dowborczyków 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000850589, posiadającej nr NIP 7282845455, REGON 386248672.
2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.
3. Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
4. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Serwisu.
6. Pliki „cookies” używane są do:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika; w szczególności pliki te pozwalają dostosować treść serwisu w zależności od indywidualnych potrzeb Użytkownika, np. ze względu na lokalizację.
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co pozwala na ciągłe ulepszanie ich struktury i zawartości;
7. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:
a) „funkcjonalne” pliki „cookies”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
b) „reklamowe” pliki „cookies”, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
8. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
9. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Medir Psychiatria Spersonalizowana Sp. z o.o. 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.